REGULAMIN

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.

3. Konsultacje są wykonywane na podstawie danych zawartych w formularzu. W sytuacji, gdy dane te są niewystarczające, aby udzielić porady lekarz zadzwoni do pacjenta celem ich uzupełnienia.

4. Lekarz skontaktuje się do 48 godzin od złożenia zgłoszenia.

6. Korzystając z portalu pacjent wyraża zgodę na kontakt telefoniczny oraz mailowy.

7. Wypełniając formularz konsultacji lekarskiej Pacjent zobowiązuje się podać wszystkie dane osobiste zgodnie z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej.

8. Pacjent zobowiązuje się podać objawy chorobowe zgodnie z prawdą. Jest świadomy, że wprowadzając lekarza w błąd lub nie informując o wszystkich objawach może doprowadzić do sytuacji, w której może dojść do narażenie jego zdrowia i życia.

9. Konsultacja lekarskie online skierowane są do osób, które wymagają pomocy lekarskiej a nie mają możliwości udać się do lekarza osobiście. Nie zawsze jednak konsultacja online jest w stanie zastąpić wizytę stacjonarną. W przypadku braku poprawy lub w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy zgłosić się osobiście na konsultację lekarską.

10. Konsultacje lekarskie online nie są skierowane do osób w stanie zagrożenia życia. W przypadku wystąpienia duszności, bólu w klatce piersiowej, silnego bólu brzucha czy głowy, urazów, utraty przytomności, zaburzeń świadomości należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (numer telefonu 999 lub 112) lub natychmiast zgłosić się na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

11. Lekarz po zapoznaniu się z problemem pacjenta może odmówić wystawienia recepty.

14. Wszelkie dane osobowe podane w Serwisie oraz przez telefon będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji lekarskiej oraz dokumentacji medycznej.

15. Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy insulabadania@gmail.com

16. Regulamin obowiązuje od dnia 03.02.2021.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Świadczenie udzielane jest w ramach praktyki lekarskiej zarejestrowanej w RPWDL o nr 000000201568.